Рефераты для студентов и школьников!

История государства и права зарубежных стран

Маркетинг, товароведение, реклама

Теория государства и права

Искусство

Техника

История

Религия

История экономических учений

Литература, Лингвистика

Программирование, Базы данных

История отечественного государства и права

Гражданская оборона

Охрана природы, Экология, Природопользование

Психология, Общение, Человек

Философия

Биология

Астрономия

Социология

Транспорт

Программное обеспечение

Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Математика

Физика

География, Экономическая география

Гражданское право

Политология, Политистория

Физкультура и Спорт

Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Менеджмент (Теория управления и организации)

Здоровье

Банковское дело и кредитование

Экскурсии и туризм

Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Банковское право

Компьютеры и периферийные устройства

Культурология

Историческая личность

Металлургия

Радиоэлектроника

Конституционное (государственное) право России

История политических и правовых учений

Технология

Компьютеры, Программирование

Конституционное (государственное) право зарубежных стран

Право

Бухгалтерский учет

Уголовное право

Материаловедение

Москвоведение

Музыка

Трудовое право

Экономика и Финансы

Страховое право

Налоговое право

Компьютерные сети

Административное право

Муниципальное право России

Нотариат

Ценные бумаги

Педагогика

Медицина

Финансовое право

Химия

Архитектура

Уголовный процесс

Юридическая психология

Законодательство и право

Военная кафедра

Римское право

Криминалистика и криминология

Промышленность и Производство

Экологическое право

Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Астрономия, Авиация, Космонавтика

Иностранные языки

Сельское хозяйство

Микрофлора воздуха

Микрофлора воздуха

Розповсюдження мікробів за участі повітря може реалізовуватись й іншим шляхом, якщо викинуті з респіраторного тракту краплинки висихають на поверхнях і перетворюються на бактеріальний пил.

Доведено, що в білковому субстраті деякі бактерії виживають довше і такий бактеріальний пил може інтенсивно переміщуватись з повітряними потоками. Мікробіологічні дослідження повітря мають за мету контроль стану повітряного середовища замкнених приміщень: операційних, асептичних палат і блоків, боксів аптек, дитячих закладів і бактеріологічних лабораторій. Для дослідження мікрофлори повітря використовують наступні методи: 1. Звичайна седиментація – т. з. чашковий метод Коха з пасивним осадженням мікробів на поверхню щільного поживного середовища за певний час, зазвичай 5-10хв. 2. Примусова седиментація мікроорганізмів повітря з використанням спеціальних приладів – імпакторів типу приладу Кротова (мікроби осаджують на поверхню щільних поживних середовищ) та імпінджерів типу приладу Дьяконова (при продуванні повітря мікроби поступають в рідкі поживні середовища). Ці методи найбільш надійні, бо дозволяють давати кількісну характеристику забрудненості повітря мікроорганізмами та вивчати їх видовий склад. 3. Фільтраційний метод – повітря продувають крізь воду або мембранні фільтри з наступним мірним висівом на поживні середовища.

Критеріями оцінки мікробіологічного стану повітря замкнених приміщень є: а) Загальне мікробне число (ЗМЧ) – кількість бактерій в перерахунку на 1м 3 повітря, що виросли при посіві на поверхню поживного агару. Посіви інкубують добу при 37 0 С, потім ще добу при температурі ~20 0 С. б) І ндекс сані тарно - показових бактер і й - кількість в перерахунку на 1м 3 повітря умовно-патогенних мікробів дихальних шляхів – гемолітичних стрептококів, золотистого стафілокока, грамнегативних бактерій, дріжджеподібних та цвільових грибів.

Велике значення для профілактики гнійних ускладнень має мікробна чистота повітря в таких місцях, як, наприклад, операційні приміщення, для яких ЗМЧ в 1м 3 повітря не повинно перебільшувати до операції 500, а після – 1000. Мікрофлора ротової порожнини Ротова порожнина людини являє собою унікальну екосистему з багатством харчових ресурсів, постійною вологістю, оптимальними значеннями рН і температури, що створюють сприятливі умови для адгезії, колонізації та розмноження мікроорганізмів. Однак наявність в ротовій порожнині слини та її бактерицидних компонентів (імуноглобулінів, лізоциму, ферментів), а також потужного епітеліального покриву, обмежує можливість оральних мікроорганізмів викликати патологічні зміни. В наш час описано кількасот видів мікроорганізмів, що складають нормальну мікрофлору ротової порожнини. До її складу входять бактерії, віруси, гриби та найпростіші. Серед мікробів ротової порожнини зустрічаються автохтонні (постійні) та аллохтонні види – іммігранти з інших біотопів хазяїна (носоглотки, кишечнику та ін.) та заносна мікрофлора із зовнішнього середовища.

Автохтонна мікрофлора поділяється на облігатну , яка постійно мешкає в ротовій порожнині, та тимчасову – транзиторну , до складу якої частіше входять патогенні або умовно-патогенні бактерії. Основна маса грампозитивних коків ротової порожнини представлена гетерогенною групою стрептококів, які приймають активну участь у процесах, що призводять до вражень твердих тканин зуба і пародонта( Streptococcus mutans , S . sanguis , S . mitis , S . salivarium ). Вони відрізняються за здатністю ферментувати вуглеводи, утворювати перекис водню, синтезувати полісахариди. Ці види зустрічаються у ротовій порожнині в різних кількісних співвідношеннях, які залежать від дієти, гігієни ротової порожнини та інших факторів. Друга група грампозитивних коків – пептококи , які активно розщеплюють пептони та амінокислоти.

Найчастіше вони зустрічаються в асоціаціях з фузобактеріями та спірохетами при різних захворюваннях ротової порожнини.

Грамнегативні анаеробні коки представлені родом Veillonella , які приймають активну участь в розщепленні лактату, пірувату , ацетату. За рахунок катаболізму лактату утвореного стрептококами вейлонелли можуть здійснювати протикаріозну дію.

Таблиця 1. Бактерії, що входять до складу зубного нальоту

Морфологічні форми Відношення до фарбування за Грамом
Грампозитивні мікроорганізми Грамнегативні мікроорганізми
Аероби, Факультативні анаероби Анаероби Аероби, Факультативні анаероби Анаероби
Коки Стрептококи Пептококи Стрептококи Нейсерії Вейлонелли
Палички Актиноміцети Лактобактерії Коринебактерії Біфідобактерії Пропіонібактерії _______ Бактероїди Фузобактерії Лептотріхії Порфіромонаси
Спірохети ________ ________ Лептоспіри Трепонеми Борелії
Грампозитивні палички представлені родом Lactobacillus , характерною ознакою представників якого є розщеплення вуглеводів з утворенням великої кількості молочної кислоти, зберігаючи життєздатність у кислому середовищі. Це явище є одним з факторів, що сприяють розвитку карієсу зубів людини.

Грамнегативні анаеробні та мікроаерофільні бактерії частіше за все відносяться до бактероїдів, які не мають каталази і ферментують цукри до газів, а пептони – з утворенням амінокислот. До них належать три роди: Bacteroides , Fusobacterium , Leptotrichia . Bacteroides melaninogenicus та B . gingivalis характеризуються низькою сахаролітичною активністю, але глюкозу розщеплюють з утворенням суміші кислот, причому рН середовища залишається досить високим (~6.0). Через наявність великої різноманітності протеолітичних ферментів мають велике патогенетичне значення. Рід Фузобактерії , що представлений веретеноподібними паличками складає разом з бактероїдами автохтонну мікрофлору ротової порожнини.

Утворюють з пептону або глюкози молочну кислоту.

Представники роду Leptotrichia ( L . buccalis ) мають вигляд попарно розташованих зернистих паличок, часто ниткоподібної форми.

Ферментують глюкозу з утворенням великої кількості молочної кислоти, що призводить до зниження рН ( ~4.5 ) . Представники роду Actinomyces кінцевими продуктами розщеплення глюкози мають молочну, оцтову, мурашину та янтарну кислоти, характеризуються слабкою протеолітичною активністю, приймають участь в утворенні зубного каменю, зубних бляшок.

Бактерії роду Коринебактерії мають здатність знижувати окисно-відновний потенціал, створюючи таким чином умови для розвитку анаеробів. Спірохети, що мешкають в ротовій порожнині, відносять до трьох родів: Treponema , Borrelia , Leptospira , представники яких відрізняються один від одного за біохімічними та ін. особливостями. В ротовій порожнині зустрічаються й мікоплазми ( M . orale , M . salivarium ), які гідролізують аргінін та не ферментують глюкозу.

Практична частина Найпоширенішим методом дослідження мікрофлори повітря є чашечний метод( м-д Коха ), суть якого полягає у культивуванні (при певних умовах) мікроорганізмів, що осіли на щільне середовище (МПА, КА) чашки Петрі. Кількість колоній, що виросли на середовищі визначається безпосередніми підрахунками. Колонія не завжди є результатом поділу однієї клітини. У зв’язку з цим фактом виникає необхідність виражати кількість мікроорганізмів в КУО ( колонієутворюючих одиницях) на 1м 3 повітря. Це співвідношення знаходить свою реалізацію у формулі Омелянського (для методу Коха ): при тому, що х – кількість мікробів в 1м 3 повітря; а – кількість колоній в чашці Петрі; в – площа чашки Петрі; t – час експозиції; 5 – час за розрахунками Омелянського ; 100 – площа, на яку відбувалось осадження; 1000 – досліджуваний об ’ єм повітря. Об ’ єктами досліджень стали приміщення буфету та кафедри мікробіології. В результаті підрахунків з ’ ясовані наступні значення КУО: а) для мікробіологічної аудиторії б) для буфету При дослідженні отриманих колоній їх розрізняють за такими ознаками, як: форма, консистенція, розмір, край, колір, профіль, поверхня. Дослідивши вищевказані ознаки складаємо таблицю № 1. Наступними завданнями практичних робіт бу ли роботи по виділенню чистих культур мікроорганізмів методом штриха, що виснажується, перевірка їх однорідності світловою мікроскопією з додаванням емерсії і т.д.

Таблиця 1. Морфолого-культуральн і властивост і мі кроорган і зм ів.

Пож . серед К-і сть колоні й одного типу Ознаки колоні й Морфологія кл і тин
Форма Розм і р,мм Колі р Поверхня Проф іль Край Консистенц .
МПА 4 амебо їдна 4-8 жовтий зморшкувата кратеропод і бний хвилястий тверда маленьк і коки
МПА 2 амебо їдна 8-14 бі лий зморшкувата випуклий хвилястий м ’ яка бацили
МПА 6 округла 5-6 бі лий блискуча випуклий р і вний м ’ яка бацили
МПА 2 округла 1-3 рожев . гладенька випуклий р і вний м ’ яка коки
КА 6 округла 2-5 жовтий блискуча випуклий р і вний м ’ яка тетракоки
КА 5 округла 1-3 рожев гладенька випуклий р і вний м ’ яка коки
КА 3 амебо їдна 8-9 бі ла зморшкувата випуклий хвилястий м ’ яка бацили
КА 4 амебо їдна 6-9 жовта зморшкувата кратеропод і бний хвилястий тверда маленьк і коки
Вивчення біохімічних та фізіологічних властивостей мікроорганізмів.

Вищезазначені властивості відіграють провідну роль в ідентифікації та систематиці мікроорганізмів. Біохімічні властивості, в першу чергу , досліджуються шляхом визначення здатності мікроорганізмів утилізувати певні вуглеводи за участю специфічних ферментів, та здатності нейтралізувати інші речовини (наприклад, визначення каталазної активності бактерій). Грампозитивність та грамнегативність мікроорганізмів визначається в реакції з 3% розчином КОН. Рухливість визначається характером росту мікроорганізмів засіяних уколом у напіврідке поживне середовище.

Отримані практично дані, використовуємо при заповненні таблиці: Таблиця 2. Морфолого-культуральні та фізіолого-біохімічні властивості виділеної культури.

Ознаки колонії Рожева, округла, 1-3 мм, край рівний, профіль випуклий, поверхня гладенька, м ’яка консистенц ія
Морфологія клітин коки
Спороутворення невиявлене
Рухливість невиявлена
Грампозитивність Грамнегативність Грамнегативні
Засвоєння цукрів Виявлена гідролізаційна ативність до глюкози
Мікрофлора зубного нальоту та ротоглотки При дослідженні мікрофлори зубного нальоту відбір зразку проводився стерильною зубочисткою, готувався препарат, який після фарбування розглядався з імерсією. При вивченні мікрофлори зіву проби брались ватним тампоном, попередньо змоченим у фізрозчині . Після цього проводився висів проби на МПА газоном з одночасним використанням методу стандартних паперових дисків насичених розчином антибіотиків для перевірки чутливості культури до їх дії. Результатом є утворення зон затримки росту, діаметр яких залежить від чутливості мікроорганізму та, відповідно, активності антибіотика.

Таблиця 3. Морфологія клітин зубного нальоту та ротоглотки .

Морфологія мікроорганізмів зубного нальоту Морфологія мікроорганізмів ротоглотки
Дрібні паличковидні Великі та малі коки
Нитковидні Диплококи
Малі та великі коки Дріжджі
Паралельно з методом стандартних паперових дисків використовували метод блоків, при якому використовують поверхневі культури продуцентів антимікробних речовин.

оценка кадастровая стоимость в Курске
оценка дома в Белгороде
оценка стоимости гаража в Москве

Подобные работы

Анаэробные сообщества микроорганизмов, разрушающих ароматические ксенобиотики

echo "Известно, что соединения, вносимые человеком в окружающую среду в последнее время (инсектициды, гербициды, детергенты и другие ксенобиотики) помимо того, что очень токсичны, ещё и устойчивы в ср

Земноводные

echo "Известны случаи, когда лягушки хватали ласточек, касавшихся в полете воды (ласточки, как известно, пьют на лету). В 1915 г. биолог В. Волосевич нашел на берегу одного водоема под Киевом озерную

О лососёвых

echo "Отныне она будет заповедным местом, оберегаемым для потомства и рыбьей семьи (у некоторых даже и так). Другие, сбившись в грандиозные косяки, уходят далеко из обитаемых вод. (Пришла пора нересто

Микрофлора воздуха

echo "Розповсюдження мікробів за участі повітря може реалізовуватись й іншим шляхом, якщо викинуті з респіраторного тракту краплинки висихають на поверхнях і перетворюються на бактеріальний пил. Дове

Грибы и их использование

echo "Количество грибов, которые считаются съедобными в разных странах неодинаково. Так, в Словакии допускается в продажу до 58 видов грибов, в на Украине только 16. В Европе насчитывается около 500 в

Биогенные элементы

echo "Кальций участвует в работе ионных каналов, осуществляющих транспорт веществ через биологические мембраны, в передаче нервного импульса, в процессах свертывания крови и оплодотворения Кальций неп

Движущие силы антропогенеза

echo "Антропогенез осуществляется под влиянием биологических и социальных факторов. Биологические факторы , или движущие силы эволюции, являются общими для всей живой природы, в том числе и для челов

Биологическая продуктивность лесных ландшафтов

echo "Уменьшение площади лесов и снижение общей лесистости особенно значительно было на юге и в центре европейской части России. Интенсивная вырубка лесов и распашка площадей, вышедших из-под леса, п

© 2011-2012, o